รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ / Independent Studies

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Studies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ได้ โดยเข้าที่ QR Code ด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทาง Line Application

โดยเข้าร่วมในกลุ่มตาม QR Code ด้านล่างนี้

 

หรือติดต่อที่ห้องพักอาจารย์ อาคารศิลปศาสตร์

ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

 

Course Description

Study and practice searching, collecting, analyzing, synthesizing, concluding, and presenting the data of students’ specific topics of interest under the guidance of advisors

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Introduction to Independent Studies
• Course orientation
• Getting to know each other

กิจกรรม : อธิบายตามเอกสารลักษณะรายวิชา

Plagiarism and ethics
• Plagiarism
• Ethics in conducting research

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Chapter 1: Introduction
• Background of the study
• Research Objective(s)
• Research question(s)
• Hypothesis / Hypotheses
• Terms
• Limitation(s)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Chapter 2: Literature review
• What topics should be involved in the research study?
• How to cite information from various sources

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Chapter 3: Research design and methodology
• Population / samples
• Instruments
• Collecting data
• Analyzing data

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Proposal defense and work-in-progress presentation
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Chapter 4: Findings
• How to report results and findings

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Chapter 5: Summary, discussions and recommendations
• How to write a summary
• How to write discussions
• How to write recommendations

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Writing references, appendices and abstract (Thai / English)
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด
- ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

Individual presentation
กิจกรรม : การนำเสนอรายบุคคลหน้าชั้นเรียน

Research paper submission
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน