รายละเอียด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / Thai for Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13044001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  อ.สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa96d7245be0a4386adaf67d52058c3bd%40thread.tacv2/General?groupId=b6f2802c-6056-4d4c-b1c6-78a3fe7aff26&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การสื่อสาร
๑. ความหมายของการสื่อสาร
๒. จุดประสงค์ของการสื่อสาร
๓. องค์ประกอบของการสื่อสาร
๔. สื่อ
๕. ประเภทของการสื่อสาร
อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข
๑. อุปสรรคที่ผู้ส่งสาร
๒. อุปสรรคที่ผู้รับ
๓. อุปสรรคที่สาร
๔. อุปสรรคที่ภาษาและสื่อ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
๑. วัจนภาษา
๒. อวัจนภาษา
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษากับ อวัจนภาษา
ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
๑. ภาษาถิ่น
๒. ภาษามาตรฐาน
๓. ภาษาเฉพาะวงการ
๔. ภาษาเฉพาะกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ


สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่ใช้ในการสื่อสาร
๑. ความหมายของสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน
๒. ความสำคัญของสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน
๓. ประเภทของสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน
๔. การใช้สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนในการสื่อสาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การสื่อสารด้วยการฟัง
๑. ความหมายของการฟัง
๒. ความสำคัญของการฟัง
๓. องค์ประกอบของการฟัง
๔. ประเภทของการฟัง
๕. มารยาทในการฟัง
๖. การประเมินการฟัง

กิจกรรม :

บรรยาย อภิปราย / สื่อมัลติมิเดีย

หลักการฟัง
๑. การตีความ
๒. การจับใจความ
๓. การสรุปความ
๔. การวิเคราะห์ความ
๕. การประเมินค่า

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การสื่อสารด้วยการอ่าน
๑. ความหมายของการอ่าน
๒. ความสำคัญของการอ่าน
๓. ประเภทของการอ่าน
๔. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
๕. การประเมินการอ่าน

กิจกรรม : เข้าร่วมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

การใช้โวหาร และภาษาภาพพจน์
ในการสื่อสาร
๑. บรรยายโวหาร
๒. พรรณนาโวหาร
๓. เทศนาโวหาร
๔. สาธกโวหาร
๕. อุปมาโวหาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง

การสื่อสารด้วยการเขียน
๑. ความหมายของการเขียน
๒. ความสำคัญของการเขียน
๓. องค์ประกอบของการเขียน
๔. ประเภทของการเขียน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ตัวอย่างงานเขียน

สอบ
กิจกรรม :

การเตรียมการเขียน
๑. การเลือกเรื่อง
๒. การกำหนดจุดมุ่งหมาย/ขอบเขตเรื่อง
๓. การวางโครงเรื่อง
๔. การเขียนเนื้อเรื่อง

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การเขียนโครงการ
๑. ความหมายของโครงการ
๒. รูปแบบของโครงการ
๓. หลักการเขียนโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

๑.การเขียนจดหมายเชิงกิจธุระและธุรกิจ
๒.การเขียนหนังสือราชการ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การสื่อสารด้วยการพูด
๑. ความหมายของการพูด
๒. ความสำคัญของการพูด
๓. องค์ประกอบของการพูด
๔. ประเภทของการพูด
๕. การเตรียมการพูด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

การสื่อสารด้วยการพูด (ต่อ)
๑. การฝึกพูด
๒. การปรับปรุงตัวผู้พูด
๓. การปฏิบัติตนขณะพูด
๔ มารยาทในการพูด
๕. การประเมินการพูด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การพูดประเภทต่าง ๆ
๑. การเป็นพิธีกร
๒. ประชุม

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การพูดประเภทต่าง ๆ

๓. อภิปราย
๔. สัมภาษณ์
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน