รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 1 / Arts of Using Thai Language

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย  sec 1 วท.บ.1 (4ปี) ,1 (เที่ยบโอน) วิทยาการคอมพิวเตอร์   อ. สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1cd82c02fb0d46ccb4096d81c207d628%40thread.tacv2/General?groupId=7d042abf-0183-44d7-a0dc-6143ca4769a5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 1

หน่วยเรียนที่ 1 การสื่อสาร
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.2 กระบวนการสื่อสาร
1.3 รูปแบบการสื่อสาร

กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมีเดีย

หน่วยเรียนที่ 2 การสื่อสารกับการพัฒนาความคิด
2.1 กระบวนการคิด
2.2 ประเภทของการคิด
2.3 การสื่อสารกับการพัฒนาความคิด

กิจกรรม : - แบบฝึกหัด
- กรณีศึกษา
- การอภิปราย
- การมีส่วนร่วม

หน่วยเรียนที่ 3 ภาษากับการพัฒนากระบวนการคิด
3.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด
3.2 การพัฒนาความคิดกับการใช้ภาษา

กิจกรรม : - บรรยาย
- การอภิปราย

หน่วยเรียนที่ 3 ภาษากับการพัฒนากระบวนการคิด
3.3 ลักษณะและประเภทของการคิด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 4 การใช้ภาษาไทย
4.1 การใช้คำ
4.2 การใช้ประโยค

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 4 การใช้ภาษาไทย
4.3 ระดับภาษา
4.4 ศิลปะการใช้ภาษา

กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 5 การรับสาร
5.1 ความรู้พื้นฐานของการรับสาร 5.2 หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ
- การอภิปรายกลุ่ม

หน่วยเรียนที่ 5 การรับสาร
5.3 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
5.4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม : - กรณีศึกษา
- การอภิปรายกลุ่ม

สอบ
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 6 ภาษาไทยกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
6.1 ภาษาในสื่อออนไลน์
6.2 พัฒนาของภาษาไทยในสื่อ

กิจกรรม : - การใช้สื่อมีเดียต่างๆ
การอภิปรายกลุ่ม

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.1 ประเภทของการเขียน

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.2 การเขียนบทความ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.3 การเขียนรายงานทางวิชาการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.1 ประเภทการพูด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่าง ๆ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ
- การแสดงบทบาทสมมติ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.3 การพูดและการนำเสนอ ทางวิชาการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน