รายละเอียด

การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ / Business Research and Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC143
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Research and Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาที่มาและการเตรียมการวิจัย การดำเนินงานวิจัยการเขียนโครงการและรายงานการวิจัยซึ่งจะ
นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยการเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบ สมมติฐาน

รายวิชา - การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

อาจารย์ผู้สอน