รายละเอียด

การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี / Business Finance for Accountant

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance for Accountant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่างๆเทคนิคในการวิเคราะห์การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน นโยบายเงินปันผล

รายวิชา - การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน