รายละเอียด

โครงสร้างภาษาอังกฤษ / English Structure

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 18 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Structure
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ด้วยระบบ MS TEAM

ด้วย QR CODE ตามภาพ หรือเข้าผ่านลิงค์

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a72909cd6c3bc48b0a81da40321dd4f94%40thread.tacv2/conversations?groupId=b309e933-07d0-45a4-a2a8-e6246754a55e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - โครงสร้างภาษาอังกฤษ

แนะนำรายวิชา เนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียนการสอน และ การวัดผล ประเมินผล
บทที่ 1 Morpheme
1. Understanding “What is a morpheme?”
2. Explaining how morpheme works

กิจกรรม : -บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด

แนะนำรายวิชา เนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียนการสอน และ การวัดผล ประเมินผล
บทที่ 1 Morpheme
1. Understanding “What is a morpheme?”
2. Explaining how morpheme works

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถาม
- ทำแบบฝึกหัด
- ทำกิจกรรมกลุ่ม
- ทดสอบย่อย

บทที่ 2 Parts of Speech
1. Studying each type of parts of speech
2. Analyzing parts of speech in sentences

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point

- ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกเสนอ
- ทดสอบย่อย

บทที่ 3 Sentences
2. Analyzing and writing English sentence patterns

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point

- ทำแบบฝึกหัด และใช้กิจกรรมกลุ่ม
- ทดสอบย่อย

บทที่ 3 Dependent Clauses
1 Knowing Dependent Clauses
• identify dependent clauses
• classify the functions of dependent clause

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

บทที่ 3 Dependent Clauses
2. Applying Dependent Clauses
• Writing adverbial clause
• Writing adjectival clause
• Writing nominal clause

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

Unit 4
Sentence Types and Punctuation
1. Knowing sentence types and punctuation

• Identify four kinds of sentences and write punctuation patterns

กิจกรรม : - มอบหมายหัวข้อให้นักศึกษาไปค้นคว้า และนำมาอภิปรายในห้องเรียน
- ฝึกจำแนกประเภทของประโยคและเครื่องหมายวรรคตอน
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด

Unit 4
Sentence Types and Punctuation
2. Applying four kinds of sentences
• Write a simple sentence
• Write a compound sentence
• Write a complex sentence
• Write a compound-complex sentence

กิจกรรม : - มอบหมายหัวข้อให้นักศึกษาไปค้นคว้า และนำมาอภิปรายในห้องเรียน
- ฝึกจำแนกประเภทของประโยคและเครื่องหมายวรรคตอน
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 5 Sentence Combination
1. Reduce Noun Clauses, Adjective Clauses and Adverb Clauses

2. Join clauses to help express a related idea

กิจกรรม : -บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

Unit 5 Sentence Combination
3. Knowing coordinating conjunctions to combine sentences
• Write coordinating conjunctions to join words, phrases, subordinate clause, and two independent clauses

กิจกรรม : -บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด

Unit 5 Sentence Combination
4. Knowing correlative conjunctions to combine sentences
• Write correlative conjunctions to join words and phrases

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด


Unit 5 Sentence Combination
4. Knowing correlative conjunctions to combine sentences
• Write correlative conjunctions to join words and phrases
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้
โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด

Unit 5
Sentence Combination
6. Knowing subordinating to combine sentences
• Write subordinating conjunctions to join two clauses

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- สรุปประเด็นความรู้ในบทและนำเสนอเป็นรายกลุ่ม
- ทดสอบย่อย

Unit 6 Avoiding Unclear Sentences
1. Analyzing typical errors occurred in sentences
2. Identify errors occurred in sentences
3. Edit errors occurred in sentences

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

Unit 6
Avoiding Unclear Sentences
4. Avoiding Fragments, Run-ons, Comma splice

• Edit fragments
• Edit run-ons
• Edit comma splice

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

ทบทวน Unit 5-6
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ โปรแกรม Power point
- ซักถามและให้ นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

อาจารย์ผู้สอน