รายละเอียด

การเขียนความเรียง / Essay Writing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนความเรียง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essay Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชา Essay Writing ด้วย MS Team ผ่าน QR Code ตามรูป หรือผ่านลิงค์

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8d14388c53f149b88cbe032633e162b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=619a6cff-331c-41bf-857d-fe8e0d75f67c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การเขียนความเรียง

Introduction and syllabus
- Review of paragraph writing
- Practice paragraph

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 1 : From paragraph to essay
- What is an essay
- Structuring an essay
- Outline for an essay

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 1 : From paragraph to essay
- Thesis statement
- Topic sentences of body paragraphs
- Conclusion

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 2 : Writing an essay
- Unity and Coherence
- Writing an introductory paragraph

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 2 : Writing an essay
- Developing body paragraph
- Writing a concluding paragraph

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 3 : Techniques of writing
- Paraphrasing
- Summarizing

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 3 : Techniques of writing
- Citation
- Avoiding plagiarism from outside sources

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 4 : Cause and effect essay
- Developing and organizing a cause and effect essay
- Vocabulary / wordings used

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 4 : Cause and effect essay
- In-class writing
- Assignment

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 5 : Opinion / persuasive essay
- Developing and organizing an opinion / persuasive essay
- Vocabulary / wording used

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 5 : Opinion / persuasive essay
- In-class writing
- Assignment

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 6 : Problem and solution essay
- Developing and organizing a problem and solution essay
- Vocabulary / wording used

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

Unit 6 : Problem and solution essay
- In-class writing
- Assignment

กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

- Independent Writing
- Assignment

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียน นำเสนองานในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงานเดี่ยว

- Giving the feedback to the students' writing
- Reviewing the lessons for the final examination
กิจกรรม : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม
วิพากษ์งานเขียนเป็นรายบุคคล

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน