รายละเอียด

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ / Critical and Analytical Reading

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Critical and Analytical Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

Critical and Analytical Reading

เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยระบบ MS TEAM ตามลิงค์ดังแนบ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3f7ce261b194b7f8cb0d975238be6e6%40thread.tacv2/General?groupId=2b182932-cf22-4f4a-851f-95d588470e28&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

- Introduction Class
- Main Idea
- Concept of a critical reader and writers’ purposes
กิจกรรม : - Lecturing
- Group discussion
- Identifying writers’ purposes

- Concept of mood and tone
- Concepts of facts and opinions
กิจกรรม : Lecturing
- Group discussion
- Identifying mood and tone
- practicing differentiating facts from opinions

- Logical thinking techniques
กิจกรรม : Lecturing
- Group discussion
- Categorization
- Recognizing patterns of similarities or differences
- Ordering or sequencing
- Identifying missing information
- Practicing asking questions
- Practicing how to locate an argument
- Learning how to form an argument using reasoning and support

- Logical thinking techniques
กิจกรรม : Lecturing
- Group discussion
- Categorization
- Recognizing patterns of similarities or differences
- Ordering or sequencing
- Identifying missing information
- Practicing asking questions
- Practicing how to locate an argument
- Learning how to form an argument using reasoning and support

- Logical thinking techniques
กิจกรรม : Lecturing
- Group discussion
- Categorization
- Recognizing patterns of similarities or differences
- Ordering or sequencing
- Identifying missing information
- Practicing asking questions
- Practicing how to locate an argument
- Learning how to form an argument using reasoning and support

- Giving opinion and forming an argument
- Goals and style of writing
กิจกรรม : - Searching for information
- Group discussion
- Practicing forming a critical opinion
- Forming an argument
- Identifying goals and style of writing

Organization of writing
- Paraphrasing and summarizing

กิจกรรม : - Lecturing
- Learning a paragraph structure: the topic, main idea, topic sentence, and supporting details which are components of an effective paragraph
- Learning how to paraphrase and summarize
- Practice paraphrasing and summarizing

Critical thinking via reading
กิจกรรม : - Group discussion
- Reading and giving opinions, share ideas on short passages

Midterm Exam Week
กิจกรรม :

- Critical thinking via reading
for note-taking
- Signal words for comparison-
contrast

กิจกรรม : - Lecturing
- Group discussion
- Taking notes
- Practicing writing a paragraph expressing opinions using comparison and contrast signal words

- In Class Writing I
กิจกรรม : - Write to express idea in critical way on giving task
- Giving and Getting feedback (Peer reviews)
- Discussion

Reading critically via ads
- Reading strategies

กิจกรรม : Lecturing
- Group discussion
- Analyzing ads
- Guessing from context
- Identifying reference
- Analyzing cause and effect relationship
- Giving opinion

- Reading critically via ads
- Signal words for cause-effect
- Speed reading
- In Class Writing III
กิจกรรม : - Lecturing
- Practicing speed reading
- Practicing writing a paragraph expressing opinions using cause-effect signal words
- Taking test

Giving Feedback about ICW I
- Problem-solution

กิจกรรม : - Getting feedback
- Lecturing
- Group discussion
- Giving opinion
- Identifying problem and solution

- Reading critically on problem-solution article
- Writing an effective paragraph

กิจกรรม : - Lecturing
- Group discussion
- Writing a paragraph giving opinion on cause, effect and solution

- In Class Writing II
กิจกรรม : Taking test
- Read article, analyze and write the essay about it
- Giving and Getting feedback

Reviewing
กิจกรรม : Review lessons
Discussion

อาจารย์ผู้สอน