รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / English for Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031016
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เข้าห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วย MS TEAM

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Unit 1 Food
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 1 Food
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 1 Food
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 2 In the neighborhood
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 2 In the neighborhood
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 3 What are you doing?
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 3 What are you doing?
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 4 Past experiences
กิจกรรม : Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 4 Past experiences
กิจกรรม : Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 5 Getting away
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 5 Getting away
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 5 Getting away
กิจกรรม : -Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 6 Time to celebrate
กิจกรรม : Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 6 Time to celebrate
กิจกรรม : Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

Unit 6 Time to celebrate
กิจกรรม : Study grammar
- Role play
- CD for listening practice
- Reading practice
-Writing practice

สอบไฟนอล
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน