รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-sec4 / English for Everyday Communication sec 4

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-sec4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication sec 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Sec4 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สามารถเข้าชั้นเรียนตามปกติโดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ได้ ที่ห้องเรียนตามตารางสอน  ทั้งsec4 และ Sec 5,6 - ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ- (อาคารห้องสมุด) เรียนตามเวลาที่ปรากฏในตามตารางเรียน (sec4 - 13.00 - 16.00 น. วันจันทร์   /  Sec5,6 - 8.00-11.00 น. วันอังคาร)

2. เข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อรับข้อมูลและส่งงานตามลิงค์ : https://www.facebook.com/groups/1866220513595518/  (หรือค้นหาชื่อกลุ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน AJ.Tiktok)

3. เข้าร่วมห้องเรียนแบบออนไลน์ได้ด้วยระบบ MS Team ตามลิงค์ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add82ee9f528f4f2f986c94890057a6d1%40thread.tacv2/conversations?groupId=267cbdb4-e20c-47c9-8d4c-a915a524f40b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หรือสแกน QR Code ในรูป

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-sec4

Course Introduction


กิจกรรม :  อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล
 บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 1 Hobbies

Vocabulary and Listening : collecting stamps, go running, play chess, etc.
Speaking : Free time hobbies
Pronunciation : Word stress
Grammar : Verb + infinitive

กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 ฝึกสนทนา เป็นคู่
 มอบหมายงานรายบุคคล เพื่อให้สรุปและทบทวนความรู้

Unit 1 Hobbies

Reading : Free Time
Writing : Favorite hobbies
Culture Talk : Free hobbies, Rude gestures


กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดีย ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนทำงานเป็นคู่/กลุ่ม นำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion

Unit 2 Clothes and colors

Vocabulary and Listening : a blue dress, black pants, red shoes, etc.
Speaking : Shopping for clothes
Pronunciation : Intonation in Wh-questions
Grammar : Comparatives


กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดีย ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนทำงานเป็นคู่/กลุ่ม นำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion

Unit 2 Clothes and colors

Reading : Where do you shop?
Writing : Online and in-store shopping
Culture Talk : Platform sneakers, Country’s famous products


กิจกรรม :  มอบหมายหัวข้อให้ผู้เรียนค้นคว้า
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) อภิปรายร่วมกัน
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)

 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด

Unit 3 An active life

Vocabulary and Listening : do yoga, dance, play volleyball, etc.
Speaking : Exercising
Pronunciation : Intonation in repetitions
Grammar : Verb + noun

กิจกรรม :  มอบหมายหัวข้อให้ผู้เรียนค้นคว้า
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) อภิปรายร่วมกัน
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)

 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด

Unit 3 An active life

Reading : Indoor Adventures
Writing : Favorite indoor sport
Culture Talk : Indoor rock climbing, Physical education class

กิจกรรม :  บรรยาย โดยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มอบหมายให้ผู้เรียนทำชิ้นงานในประเด็นที่สนใจภายใต้หัวข้อที่กำหนดแล้วให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
 Peer review ให้เพื่อนช่วยแนะนำเพื่อน ด้วยการให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขงานหลังจากการฟังคำเสนอแนะจากเพื่อน


Revision

กิจกรรม :  บรรยาย โดยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มอบหมายให้ผู้เรียนทำชิ้นงานในประเด็นที่สนใจภายใต้หัวข้อที่กำหนดแล้วให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
 Peer review ให้เพื่อนช่วยแนะนำเพื่อน ด้วยการให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขงานหลังจากการฟังคำเสนอแนะจากเพื่อน


Midterm Examination
กิจกรรม :

Unit 4 Getting around

Vocabulary and Listening : driver, conductor, ticket, etc.
Speaking : Bus schedule
Pronunciation : Intonation in questions
Grammar : Indirect questions

กิจกรรม :  กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 4 Getting around

Reading : What is Bikeshare?
Writing : Best way to get around
Culture Talk : Taking the subway, Parking fees

กิจกรรม :  กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 5 Personality

Vocabulary and Listening : generous, funny, outgoing, etc.
Speaking : Meeting new people
Pronunciation : Intonation to show surprise
Grammar : Simple present vs. present continuous
กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 5 Personality

Reading : Job finder
Writing : Description of friends and family
Culture Talk : Describing personalities, Job interviewsกิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 6 Cooking

Vocabulary and Listening : peel, boil, bake, etc.
Speaking : How to use a coffee maker
กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 6 Cooking


Pronunciation : Pausing
Grammar : Imperative and sequence markers


กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 6 Cooking

Reading : Mike gets cooking,
Writing : How to make a favorite dish
Culture Talk : Too much coffee, Traditional dishes

กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล


Revision and Wrap-up

สัปดาห์ที่ 18
Final Examination 3 Hours
กิจกรรม :  บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนนำเสนองานในชั้นเรียน
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
 แสดงบทบาทสมมติ ( role play)
 Class Discussion
 ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
 มอบหมายงานรายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน