รายละเอียด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Management System

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Management System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้
จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
The study of concepts of information systems, resource management on
computer hardware and software ; database and data warehouses; data
communication and computer networking, Internet, and e-commerce; roles
of information systems in organizations, decision supporting systems,
executive information system, artificial intelligence, expert systems, and
geographic information systems; information system strategy, enterprise
resource planning systems in organizations; information systems
development processes, technology and knowledge management; ethics
and security of the information system.

รายวิชา - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน