รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ / Independent Studies

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Studies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนปกติ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษา 6 คน และมีภาคปฏิบัติ สามารถจัดการเรียนการสอนบบ social distancing ได้

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แนะนำรายวา
กิจกรรม : แจ้งรายละเอียดการเรียนการสอน

การกำหนดหัวข้อและการเขียนข้อเสนอโครงการ
- การกำหนดหัวข้อโครงการ
- การเขียนข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปรายระดมสมอง
- ทบทวนความเข้าใจ

การนำเสนอหัวข้อโครงการ
- หลักการนำเสนอ
- วิธีการวิจัยเชิงภาษาศาสตร์และเชิงสังคมศาสตร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- นำเสนอหัวข้อ
- อภิปรายระดมสมอง
- ทบทวนความเข้าใจ

การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูล

กิจกรรม : นักศึกษาค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูล

การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูล
กิจกรรม : นักศึกษาค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูล

การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูล
กิจกรรม : นักศึกษาค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูล

การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูล
กิจกรรม : นักศึกษาค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูล

การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูล
กิจกรรม : นักศึกษาค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูล

รายงานความก้าวหน้า
กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

การเขียนรายงานการศึกษาอิสระ
1. รูปแบบของรายงาน
2. การอ้างอิงและบรรณานุกรม
3. การเขียนรายงานการแปลผลข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสาร
- ศึกษาตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียน

การจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : นักศึกษาเขียนร่างรายงานการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

การจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : นักศึกษาเขียนร่างรายงานการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

การจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : นักศึกษาเขียนร่างรายงานการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

การจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : นักศึกษาเขียนร่างรายงานการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

การจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : นักศึกษาเขียนร่างรายงานการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

นำเสนอผลการศึกษา
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาอิสระ

นำเสนอผลการศึกษา
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาอิสระ

อาจารย์ผู้สอน