รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทรศัพท์ 088-404-4489 หรือ email: peipei@rmutl.ac.th หรือ nongnootpeipei@gmail.com

ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป รวมไปถึงรายละเอียดของหนังสือ 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Unit 1 : People
1.1 Getting to know you
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้องมูลส่วนตัว
2. เขียนประโยคโดยใช้ present simple tense และอาชีพโดยใช้ข้อมูลของตัวเอง

กิจกรรม : Lecture, Flipped classroom
1. ผู้สอนให้ตัวอย่างประโยค present simple tense ที่ใช้แนะนำ, บรรยายลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และให้ผู้เรียนบอกโครงสร้าง วิธีการใช้และตัวอย่างประโยค (ถาม-ตอบปากเปล่า) 2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกเขียนแนะนำตัวโดยเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม
3. ผู้เรียนพูดแนะนำตนเอง

Unit 1 : People
1.1 Getting to know you
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้องมูลส่วนตัว
2. เขียนประโยคโดยใช้ present simple tense และอาชีพโดยใช้ข้อมูลของตัวเอง

กิจกรรม : Lecture, Flipped classroom
1. ผู้สอนให้ตัวอย่างประโยค present simple tense ที่ใช้แนะนำ, บรรยายลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และให้ผู้เรียนบอกโครงสร้าง วิธีการใช้และตัวอย่างประโยค (ถาม-ตอบปากเปล่า) 2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกเขียนแนะนำตัวโดยเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม
3. ผู้เรียนพูดแนะนำตนเอง

Unit 1 : People
1.2 Apperarance
1.บรรยายลักษณะ รูปร่างได้
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
3. บรรยายรูปร่าง ลักษณะ รูปร่างของเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้

กิจกรรม : Cooperative learning, Jigsaw Reading
1 ให้ตัวอย่างประโยค คำศัพท์ เพื่อบรรยายลักษณะรูปร่าง 2. มอบหมายงานกลุ่มคือ ให้นศ.หารูปภาพบุคคลที่ชื่นชอบ และร่วมกันบรรยายลักษณะของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอ
3. Jigsaw Reading (งานกลุ่ม)
4. listening (แบบฝึกหัด

Unit 1 : People
1.2 Apperarance
1.บรรยายลักษณะ รูปร่างได้
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
3. บรรยายรูปร่าง ลักษณะ รูปร่างของเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้

กิจกรรม : Cooperative learning, Jigsaw Reading
1 ให้ตัวอย่างประโยค คำศัพท์ เพื่อบรรยายลักษณะรูปร่าง 2. มอบหมายงานกลุ่มคือ ให้นศ.หารูปภาพบุคคลที่ชื่นชอบ และร่วมกันบรรยายลักษณะของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอ
3. Jigsaw Reading (งานกลุ่ม)
4. listening (แบบฝึกหัด

Unit 2 : Vacation
2.1 Weather
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนในการบอกสถานที่และทิศทาง
2. ใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ฟังและอ่าน ตอบคำถามในการบอกทิศทางและตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่

กิจกรรม : Lecture, Jigsaw Reading, Cooperative Team Learning
1. เขียน-พูดอธิบายสภาพอากาศตามภาพที่กำหนด 2. Role play บทบาทสมมุติในการเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ (งานคู่)
3. แบบฝึกหัดคำเชื่อม

Unit 2 : Vacation
2.1 Weather
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนในการบอกสถานที่และทิศทาง
2. ใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ฟังและอ่าน ตอบคำถามในการบอกทิศทางและตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่

กิจกรรม : Lecture, Jigsaw Reading, Cooperative Team Learning
1. เขียน-พูดอธิบายสภาพอากาศตามภาพที่กำหนด 2. Role play บทบาทสมมุติในการเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ (งานคู่)
3. แบบฝึกหัดคำเชื่อม

Unit 2 : Vacation
2.2 Traveling
1. เลือกใช้คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการเดินทาง
2. เขียนประโยคโดยใช้คำสรรพนาม และคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
3. ฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
4. เขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทาง

กิจกรรม : Brainstorming, Cooperative team learning, Role play
1. Role play บทบาทสมมติกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว (งานกลุ่ม) 2. เขียนประโยคโดยใช้สรรพนาม/ คุณศัพท์ แสดงความเป็นเจ้าของ 3. เขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทาง

Unit 2 : Vacation
2.2 Traveling
1. เลือกใช้คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการเดินทาง
2. เขียนประโยคโดยใช้คำสรรพนาม และคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
3. ฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
4. เขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทาง

กิจกรรม : Brainstorming, Cooperative team learning, Role play
1. Role play บทบาทสมมติกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว (งานกลุ่ม) 2. เขียนประโยคโดยใช้สรรพนาม/ คุณศัพท์ แสดงความเป็นเจ้าของ 3. เขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทาง

Midterm Examination
กิจกรรม :

Unit 3 : Heroes
3.1 Pioneers
1.อธิบายความหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพได้
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
3. เขียนประโยคโดยใช้ past simple tense ได้

กิจกรรม : Lecture, Jigsaw Reading, Cooperative Team Learning
1. ช่วยกันบอกความหมายและหน้าที่ของอาชีพที่กำหนดให้ (กิจกรรมกลุ่ม) 2. เขียนประโยคโดยใช้ past simple
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนต์

Unit 3 : Heroes
3.1 Pioneers
1.อธิบายความหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพได้
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
3. เขียนประโยคโดยใช้ past simple tense ได้

กิจกรรม : Lecture, Jigsaw Reading, Cooperative Team Learning
1. ช่วยกันบอกความหมายและหน้าที่ของอาชีพที่กำหนดให้ (กิจกรรมกลุ่ม) 2. เขียนประโยคโดยใช้ past simple
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนต์

Unit 3 : Heroes
3.2 Personal Heroes
1.เลือกใช้คำคุณศัพท์ที่แสดงบุคลิกภาพของบุคคล
2. เขียนประโยคปฏิเสธโดยใช้ past simple tense ได้
3. บรรยายเกี่ยวกับวีรบุรุษโดยใช้ past simple tense

กิจกรรม : Brainstorming, cooperative team learning
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบ และประทับใจ 2. ถาม-ตอบ
3 บรรยายบุคลิกภาพของตนเอง

Unit 3 : Heroes
3.2 Personal Heroes
1.เลือกใช้คำคุณศัพท์ที่แสดงบุคลิกภาพของบุคคล
2. เขียนประโยคปฏิเสธโดยใช้ past simple tense ได้
3. บรรยายเกี่ยวกับวีรบุรุษโดยใช้ past simple tense

กิจกรรม : Brainstorming, cooperative team learning
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบ และประทับใจ 2. ถาม-ตอบ 3 บรรยายบุคลิกภาพของตนเอง

Unit 4 : City Life
4.1 My Neighborhood
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนเพื่ออธิบายสภาพอากาศ
2. เขียนประโยคโดยใช้คำเชื่อม but, or, so
3. พูดแนะนำข้อมูลเรื่องทั่วไปได้
4. ฟัง และอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากเรื่องที่กำหนด

กิจกรรม : Role play, cooperative team learning
1. สร้างสถานการณ์ ปัญหา ให้นศ.จับคู่และช่วยกัน บอกทิศทางไปยังสถานที่ต่างๆและนำเสนอ
2. listening and reading (แบบฝึกหัด-ตอบคำถาม)

Unit 4 : City Life
4.2 Big Cities
1.บรรยายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ได้
2. เขียนประโยคคำถาม how much/ how many
3. เขียนแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองต่างๆ ได้

กิจกรรม : Brainstorming, cooperative learning
1. เขียนบรรยายลักษณะข้อมูลเมือง และนำเสนอ 2. ถาม-ตอบ โดยใช้โครงสร้าง how much/ how many เป็นคู่ (speaking) 3. ออกแบบโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์เมือง (งานกลุ่ม)

Unit 4 : City Life
4.2 Big Cities
1.บรรยายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ได้
2. เขียนประโยคคำถาม how much/ how many
3. เขียนแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองต่างๆ ได้

กิจกรรม : Brainstorming, cooperative learning
1. เขียนบรรยายลักษณะข้อมูลเมือง และนำเสนอ 2. ถาม-ตอบ โดยใช้โครงสร้าง how much/ how many เป็นคู่ (speaking) 3. ออกแบบโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์เมือง (งานกลุ่ม)

Final Examination
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน