รายละเอียด

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ / Aquatic Animal Breeding

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aquatic Animal Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของคณะ หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook)    

- อาจารย์ประจำวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

- สามารถติดต่อผ่าน  E-mail :mr1fisheries@hotmail.com 

รายวิชา - การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ


กิจกรรม :  1.ความสำคัญและประวัติการเพาะพันธุ์ปลา 2.ความหมายและความสำคัญของการเพาะพันธุ์ปลา 3.ประวัติการเพาะพันธุ์ปลา


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน