รายละเอียด

สัมมนา 1 / Seminar 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENEE192
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนา 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด


อาจารย์ ศุภกิต  แก้วดวงตา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
โทร 0865659485
emai : supakitting@rmutl.ac.th

แนวทางการสอน online จะใช้ 
MS Teams : supakitting@rmutl.ac.th
และ Zoom : supakitting@gmail.com
 

รายวิชา - สัมมนา 1

แนะนำรายวิชา เกณฑ์การประเมิน กำหนดการต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

บรรยายเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆ โดยสามารถสืบค้นจากสื่อหลายประเภท เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ และสรุปโดยสามารถทำเป็นบทคัดย่อหรือบทความไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทความที่ได้รับมอบหมายจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบที่ได้รับ พร้อมทั้งมอบหมายงานผลที่ได้รับจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ค้นคว้าบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆ และให้นักศึกษาพิจารณาเลือกบทความทางวิชาการ ปริทัศน์วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยขิงตัวเอง เพื่อศึกษา แปล และนำเสนอให้คณะกรรมการจำนวน 2 บทความ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้า (บทความที่ 1)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน (บทความที่ 1)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน (บทความที่ 1)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งซ้อมการนำเสนองานด้วยปากเปล่า (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งซ้อมการนำเสนองานด้วยปากเปล่า (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งซ้อมการนำเสนองานด้วยปากเปล่า (บทความที่ 2)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน