รายละเอียด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น / Electromagnetic Field and Wave Propagation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENEE166
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electromagnetic Field and Wave Propagation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด


อาจารย์ ศุภกิต  แก้วดวงตา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
โทร 0865659485
emai : supakitting@rmutl.ac.th

แนวทางการสอน online จะใช้ 
MS Teams : supakitting@rmutl.ac.th
และ Zoom : supakitting@gmail.com

รายวิชา - สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
และทบทวนการวิเคราะห์ทางเวกเตอร์
ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ความรู้พื้นฐานทางสนามไฟฟ้า
การแก้ปัญหาทางสนามไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การนำความรู้เรื่องสนามไฟฟ้าไปใช้งาน
ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ความรู้พื้นฐานทางสนามแม่เหล็ก
การแก้ปัญหาทางสนามแม่เหล็ก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การนำความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กไปใช้งาน
ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ความรู้พื้นฐานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
และสมการแมกซ์เวลล์
ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในโหมดต่างๆ และการกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

หลักการสายส่ง ท่อนำคลื่น สายนำสัญญาณ วงจรเรโซแนนซ์ รวมไปถึงคุณลักษณะและการใช้งาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หลักการ คุณสมบัติ และการใช้งาน ของ สายอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ทฤษฎี และนิยาม ต่างๆ ฟังก์ชันของกรีน สมการของแมกซ์เวล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สมการคลื่นและคลื่นระนาบธรรมชาติ ของการกระจายคลื่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การกระจายคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ
แบ่งเนื้อหารายงานอภิปรายกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การกระจายคลื่นที่ ความถี่ต่างๆ คลื่นทรงกระบอกและคลื่นทรงกลม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน