รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 / อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ ศุภกิต  แก้วดวงตา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
โทร 0865659485
emai : supakitting@rmutl.ac.th

แนวทางการสอน online จะใช้ 
MS Teams : supakitting@rmutl.ac.th
และ Zoom : supakitting@gmail.com

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

อาจารย์ผู้สอน