รายละเอียด

สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร / Communication Network and Transmission Lines

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Communication Network and Transmission Lines
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ ศุภกิต  แก้วดวงตา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
โทร 0865659485
emai : supakitting@rmutl.ac.th

แนวทางการสอน online จะใช้ 
MS Teams : supakitting@rmutl.ac.th
และ Zoom : supakitting@gmail.com

รายวิชา - สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงข่ายสื่อสาร
- หน่วยที่ใช้วัดการส่งสัญญาณ
- ตัวลดทอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงข่ายสื่อสาร
- ตัวลดทอน
- วงจรพาสซีฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

โครงข่าย
- โครงข่ายแบบ 2 พอร์ต

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

โครงข่าย
- โครงข่ายแบบ 2 พอร์ต (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

โครงข่าย
- การเชื่อมต่อโครงข่าย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สายส่ง
- ทฤษฎีสายส่ง
- ชนิดของสายส่งกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

พารามิเตอร์และสมการสายส่ง
- พารามิเตอร์แบบกระจายและสมการสายส่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

พารามิเตอร์และสมการสายส่ง
- สมการสายส่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สายส่งที่ถูกกระตุ้นด้วยด้วยสัญญาณไซนูซอยด์และอยู่ในสถานะคงตัว
- ผลเฉลยของสมการสายส่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สายส่งที่ถูกกระตุ้นด้วยด้วยสัญญาณไซนูซอยด์และอยู่ในสถานะคงตัว
- ผลของสายส่งที่มีต่อคลื่นจร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สายส่งไร้ความสูญเสีย
- สมการสายส่งไร้ความสูญเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สายส่งไร้ความสูญเสีย
- สมการสายส่งไร้ความสูญเสีย
- การกระจายของแรงดันและกระแสบนสายส่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สายส่งไร้ความสูญเสีย
- การกระจายของแรงดันและกระแสบนสายส่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การประยุกต์ใช้สายส่งสัญญาณ
- การแปลงค่าอิมพีแดนซ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การประยุกต์ใช้สายส่งสัญญาณ
- การแมตช์ค่าอิมพีแดนซ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน