รายละเอียด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / Electromagnetic Fields

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE142
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electromagnetic Fields
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ ศุภกิต  แก้วดวงตา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
โทร 0865659485
emai : supakitting@rmutl.ac.th

แนวทางการสอน online จะใช้ 
MS Teams : supakitting@rmutl.ac.th
และ
Zoom : supakitting@gmail.com
 

รายวิชา - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
และทบทวนการวิเคราะห์ทางเวกเตอร์
- ความหมายของเวกเตอร์
- การเขียนเวกเตอร์ด้วยภาพ
- การเขียนเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์เวกเตอร์ การบวก ลบ หาร
- ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การวิเคราะห์ทางเวกเตอร์
- คณิตศาสตร์เวกเตอร์ การคูณ แบบ DOT แบบ CROSS
การนำการวิเคราะห์เวกเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- การหาระยะทางระหว่างประจุสองตัวที่ใช้สำหรับประกอบการแก้ปัญหาเรื่อง แรงที่เกิดจากการกระทำระหว่างประจุตามกฏของคูลอมป์
- ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ความรู้พื้นฐานทางสนามไฟฟ้า
- ความหมายของประจุไฟฟ้า
- ลักษณะการวางตัวของประจุไฟฟ้า
- แรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้าตามกฏของคูลอมป์
- การแก้ปัญหาเรื่องกฎของคูลอมป์
- ความหมายของสนามไฟฟ้าสถิต และลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าตามลักษณะการวางตัว
- ทดสอบท้ายบทเรียน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การแก้ปัญหาทางสนามไฟฟ้า
- การหาค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุชนิดจุด
- การหาค่าความหนาแน่นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุชนิดจุด
- การหาค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุชนิดเส้น แผ่น และชนิดกลุ่ม
- การหาค่าความหนาแน่นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุชนิดเส้น แผ่น และชนิดกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การแก้ปัญหาทางสนามไฟฟ้า
- การหาค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้า
- การหางานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ประจุผ่านสนามไฟฟ้าตามลักษณะการวางตัวของประจุ
- ทดสอบย่อย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การนำความรู้เรื่องสนามไฟฟ้าไปใช้งาน
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ ตัวนำ ฉนวน สารกึ่งตัวนำ
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก
- หลักการทำงานของตัวเก็บประจุ
- ทดสอบย่อย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

กระแสไฟฟ้า
- ความหมาย
- ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า
- ลักษณะ และชนิดของกระแสไฟฟ้า
- ทดสอบย่อย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

ความรู้พื้นฐานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- คุณสมบัติของแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ความรู้พื้นฐานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- ลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- การเกิดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- แบ่งเนื้อหารายงานอภิปรายกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

กฎเบื้องต้นที่นำมาวิเคราะห์การเกิดสนามแม่เหล็ก
- กฎมือขวา
- กฎมือซ้าย
- กฎบิโอซาวาร์ด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
- สนามแม่เหล็กจากลวดตัวนำเส้นตรง
- สนามแม่เหล็กจากลวดตัวนำเส้นโค้ง
สนามแม่เหล็กขดลวดตัวนำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

แรงและแรงบิดที่กระทำต่อวงรอบกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

กระแสดิสเพล็ซเมนต์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

การนำกฎของเกาส์ไปปัญหาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สมการแมกซ์เวลล์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน