รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 / Electrical Engineering Project 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Project 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษา วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) เท่านั้น

ให้เข้ากลุ่ม www.facebook.com/groups/eeproject.rmutl/

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

บรรยายวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ และให้ทดลองค้นคว้า
กิจกรรม : ทดลองให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติตาม แล้วบันทึกผลที่ได้

ลักษณะงานวิจัย องค์ประกอบ
กิจกรรม : ให้นักศึกษาดูงานวิจัยตัวอย่าง

การพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
กิจกรรม : ให้นักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ลักษณะโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรม : ให้นักศึกษาค้นความจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เริ่มทดลองคิดถึงแนวทางของโครงงาน

การตั้งชื่อโครงงาน วิธีเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ของเขต
กิจกรรม : ให้นักศึกษาเขียนหัวข้อโครงงาน

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม : ให้นักศึกษาเริ่มทำโครงงาน

แนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

การรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบโครงงาน

ตรวจงาน และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

ตรวจงาน และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

ตรวจงาน และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

ตรวจงาน และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

ตรวจงาน และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : ให้นักศึกษาทำโครงงาน

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอโครงงาน

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอโครงงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบโครงงาน

อาจารย์ผู้สอน