รายละเอียด

วิศวกรรมส่องสว่าง / Illumination Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE125
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมส่องสว่าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Illumination Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียนโดยใช้ Microsoft Teams ทั้งสอง section

SEC จันทร์

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYPbiksxxs5gsZv5hJ6nZ8RnaToXJq6EwCpxyiFHwk3I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=30251612-b5a8-4ccd-9e60-910574feee0f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

SEC อังคาร รหัส hm1mki9

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqkl-OaaCsYZPSj2xesh8U8aDFvDU7-Gd6HdUJKbH41M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8e5060a-2698-46d4-9139-af22eebfd864&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ผู้สอน อ.ณรงค์ นันทกุศล

081 884 1307

รายวิชา - วิศวกรรมส่องสว่าง

- ชี้แจงแนวการสอน เนื้อหารายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงสว่าง

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- มอบหมายงานให้ศึกษาออกแบบแสงสว่างก่อนเรียนเพื่อนำเสนอปลายภาคเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบ ติดตั้งโปรแกรมออกแบบแสงสว่างในคอมพิวเตอร์

- พฤติกรรมของแสง
- การมองเห็นแสง

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบฝึกใช้เครื่องมือวัดการส่องสว่างภายในห้องเรียน
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

- กฎการส่องสว่าง
- การวัดการส่องสว่าง
กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบฝึกใช้เครื่องมือวัดการส่องสว่างภายในห้องเรียน
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ
- องค์ประกอบการเลือกใช้งาน
- หลอดไฟฟ้า

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

- ดวงโคมไฟฟ้า
- ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

หลักการออกแบบแสงสว่างภายในอาคารตามมาตรฐาน EN 12464
กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร
- การจัดวางตำแหน่งดวงโคมแบบต่างๆ
- การออกแบบระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงาน


กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบ มอบหมายงานเดี่ยวฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การออกแบบระบบแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบ มอบหมายงานเดี่ยวฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การคำนวณหาปริมาณแห่งการส่องสว่างโดยวิธีการหาค่าปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่าง
กิจกรรม : - บรรยาย 4 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 6 คาบ มอบหมายงานเดี่ยว
- การคำนวณการออกแบบแสงสว่างเทียบกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การคำนวณหาปริมาณแห่งการส่องสว่างโดยวิธีการหาค่าปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่าง
กิจกรรม : - บรรยาย 4 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 6 คาบ มอบหมายงานเดี่ยว
- การคำนวณการออกแบบแสงสว่างเทียบกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การออกแบบระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
- โดยใช้ดวงโคมไฟฟ้าติดตั้งไว้บนเสาสูง


กิจกรรม : - บรรยาย 4 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 6 คาบ มอบหมายงานเดี่ยว
- การคำนวณการออกแบบแสงสว่างเทียบกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การออกแบบระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
- โดยใช้ดวงโคมไฟฟ้าติดตั้งไว้บนเสาสูง


กิจกรรม : - บรรยาย 4 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 6 คาบ มอบหมายงานเดี่ยว
- การคำนวณการออกแบบแสงสว่างเทียบกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

การออกแบบระบบแสงสว่างไฟถนน


กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหาคำตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบ มอบหมายงานเดี่ยวฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

- ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบระบบส่องสว่างตามเงื่อนไขที่กำหนด
- นำเสนองานการออกแบบระบบส่องสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ และการอธิบายด้วยภาพ
- นำเสนองานการออกแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน