รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ วิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม มีสอนทั้งหมด 3 sections คือ section 3,5,6 ให้นศ.แต่ละคนเข้า ms team ตาม section ของตัวเองเพื่อความสะดวกในการชี้แจงและการเรียนออนไลน์

Life skills section 3 Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cd85d60d73b4070a6856d1278691d35%40thread.tacv2/conversations?groupId=30dd8a52-c534-445e-8ca7-068666e81322&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

Life skills section 5 Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4ec47fc06a2940d58d1b15cdd2ee0a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f23d0c-1e75-434c-b1cf-98cdd4c48057&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Life skills section 6 Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d9cec9faec4451bb364929050401b00%40thread.tacv2/conversations?groupId=6100da4c-5181-49d6-a6e7-4bf7bd6d82dd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

Course Introduction
- How to study language skills, self-study through E-learning and student needs survey

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, และ Co-operative learning
- Games
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)

Unit 1: Personality

1.1 Learn language to talk about personality, memories, and the past.
1.2 Listen to how people express emotions and attitudes.
1.3 Read a magazine article about smell and memory.
1.4 Talk about memories.
1.5 Write about a favourite memory.
1.6 Learn steps for preparing and giving a short presentation.
1.7 Watch a video about memory.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Role play, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Task:
- write a paragraph about a favourite memory.
- Steps for giving a short presentation.

Unit 1: Personality

1.1 Learn language to talk about personality, memories, and the past.
1.2 Listen to how people express emotions and attitudes.
1.3 Read a magazine article about smell and memory.
1.4 Talk about memories.
1.5 Write about a favourite memory.
1.6 Learn steps for preparing and giving a short presentation.
1.7 Watch a video about memory.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Role play, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Task:
- write a paragraph about a favourite memory.
- Steps for giving a short presentation.

Unit 2: AN ACTIVE LIFE

1.1 learn language for expressing opinions and talking about events in your life.
1.2 Listen to advice about learning.
1.3 Talk about recent events in your life.
1.4 Read about the stages of learning something new.
1.5 Write a diary entry.
1.6. Learn how to get goals.
1.7. Watch a video about studying at university.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning และ Technology-assisted learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-brainstorm more ideas for how to get goals in life.
- Write a diary entry.

Unit 2: AN ACTIVE LIFE

1.1 learn language for expressing opinions and talking about events in your life.
1.2 Listen to advice about learning.
1.3 Talk about recent events in your life.
1.4 Read about the stages of learning something new.
1.5 Write a diary entry.
1.6. Learn how to get goals.
1.7. Watch a video about studying at university.
กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning และ Technology-assisted learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-brainstorm more ideas for how to get goals in life.
- Write a diary entry.

Unit 3: Getting Around

1.1 learn language for talking about performers and live events.
1.2 Talk about a show or live event you’ve seen.
1.3 Read an article about live event broadcasts in cinemas.
1.4 Listen to a lecture.
1.5 Write a descriptive paragraph.
1.6 Learn to work effective paragraph.
1.7. Watch a video about award ceremonies.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Talk about a show or live event you’ve seen.
-Write a descriptive paragraph.

Unit 3: Getting Around

1.1 learn language for talking about performers and live events.
1.2 Talk about a show or live event you’ve seen.
1.3 Read an article about live event broadcasts in cinemas.
1.4 Listen to a lecture.
1.5 Write a descriptive paragraph.
1.6 Learn to work effective paragraph.
1.7. Watch a video about award ceremonies.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Talk about a show or live event you’ve seen.
-Write a descriptive paragraph.

สัปดาห์ทบทวน Units 1 – 3/Formative Test
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 4: PURCHASING POWER

1.1 Learn language to talk about advertising, products and customer service.
1.2 Read about how much money people spend on proms.
1.3 Write about shopping online and in real shop.
1.4 Talk about problems with products.
1.5 Watch a video about advertising.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Write about shopping online and in real shop.
-Talk about problems with products.

Unit 4: PURCHASING POWER

1.1 Learn language to talk about advertising, products and customer service.
1.2 Read about how much money people spend on proms.
1.3 Write about shopping online and in real shop.
1.4 Talk about problems with products.
1.5 Watch a video about advertising.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ Social learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Write about shopping online and in real shop.
-Talk about problems with products.

Unit 5: TAKING CARE OF BUSINESS

1.1 learn language to talk about business, products and services.
1.2 Write a paragraph explaining a point of view.
1.3 Read an online guide to setting up a business.
1.4 Listen to customers’ emotions and attitudes.
1.5 Talk about an unusual service.
1.6 Learn strategies for converting problems into opportunities.
1.7 Watch a video about setting up a business.

กิจกรรม : -Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning และ Technology-assisted learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
- Write a paragraph explaining a point of view.
- Talk about an unusual service.

Unit 5: TAKING CARE OF BUSINESS

1.1 learn language to talk about business, products and services.
1.2 Write a paragraph explaining a point of view.
1.3 Read an online guide to setting up a business.
1.4 Listen to customers’ emotions and attitudes.
1.5 Talk about an unusual service.
1.6 Learn strategies for converting problems into opportunities.
1.7 Watch a video about setting up a business.

กิจกรรม : -Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning และ Technology-assisted learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
- Write a paragraph explaining a point of view.
- Talk about an unusual service.

Unit 6: STORIES TELLING

1.1 learn language to tell stories and anecdotes.
1.2 Tell a personal anecdote.
1.3 Read a traditional African legend.
1.4 Listen to a traditional North American story.
1.5 Write a legend or anecdote from your country.
1.6 Learn how to use past experiences to make better decisions for the future.
1.7 Watch a video about myths and legend.

กิจกรรม : - Warm up
- บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning, Technology-assisted learning และ/หรือ CDIO โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process, Role play และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Tell a personal anecdote.
-Write a legend or anecdote from your country.

Unit 6: STORIES TELLING

1.1 learn language to tell stories and anecdotes.
1.2 Tell a personal anecdote.
1.3 Read a traditional African legend.
1.4 Listen to a traditional North American story.
1.5 Write a legend or anecdote from your country.
1.6 Learn how to use past experiences to make better decisions for the future.
1.7 Watch a video about myths and legend.

กิจกรรม : - บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning, Technology-assisted learning และ/หรือ CDIO โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process, Role play และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Tell a personal anecdote.
-Write a legend or anecdote from your country.

Unit 6: STORIES TELLING

1.1 learn language to tell stories and anecdotes.
1.2 Tell a personal anecdote.
1.3 Read a traditional African legend.
1.4 Listen to a traditional North American story.
1.5 Write a legend or anecdote from your country.
1.6 Learn how to use past experiences to make better decisions for the future.
1.7 Watch a video about myths and legend.

กิจกรรม : - บรรยายและจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, Social learning, Technology-assisted learning และ/หรือ CDIO โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Questioning, Brainstorming, Concept Mapping, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Inquiry Process, Role play และ Task-based learning
- เอกสารประกอบการสอน
-โปรแกรม Power point
- สื่อวิดีทัศน์และคลิปเสียง
- แบบฝึกหัด (งานที่มอบหมาย)
Tasks:
-Tell a personal anecdote.
-Write a legend or anecdote from your country.

สัปดาห์ทบทวน/Performance Test
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน