รายละเอียด

จิตวิทยาการบริการ Sec1 / Service Psychology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM BOATH105 Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาการบริการ Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Service Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดิลก  095 453 9153

BOATH 105  อ.ดิลก  จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

Sec. 01 Mon. 13.00 -16.00 น.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9907b00fb4b94fc384af206409f4ddb7%40thread.tacv2/conversations?groupId=73f9064f-76fa-4054-93a9-bdeb117f166a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

BOATH 105  อ.ดิลก  จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

Sec. 02 Mon 08.00 -11.00 น.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1bcd7c5d6694a86ab8c72188ea6717e%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ebc4227-623e-4057-9785-b75a5637fe1b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ครั้งที่

วันที่

คาบที่

เนื้อหา

 

1

29 มิย.63

1 -- 3

เลื่อนเปิดเทอม

 

2

6 กค.63

4 -- 6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตวิทยาบริการ

 

3

13 กค.63

7 -- 9

พฤติกรรมองค์การ

 

4

20 กค.63

10 -- 12

การรับรู้ในการบริการและการเรียนรู้เพื่อการบริการ

 

5

27 กค.63

13 --15

บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์

 

6

3 สค.63

16 -- 18

เจตคติในการบริการ

 

7

10 สค.63

19 -- 21

การจูงใจเพื่อการบริการ 

 

8

17 สค.63

22 -- 24

ความพึงพอใจในการบริการ

 

9

24 สค.63

 

สอบกลางภาค

24- 27 สค. สอบกลางภาค

10

31สค.63

25 -- 27

ภาวะผู้นำ

 

11

7 กย.63

28 -- 30

การทำงานเป็นทีม

 

12

14 กย.63

31 -- 33

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการการบริหารการบริการ

 

13

21 กย.63

34 -- 36

การประชาสัมพันธ์ การตลาด คุณภาพการบริการ

 

14

28 กย.63

37 -- 39

การประเมินคุณภาพ  จริยธรรมในงานบริการ

 

15

5 ตค.63

40 -- 42

ปัญหาและการแก้ไข  แนวโน้มของการบริการ

 

16

12 ตค.63

43 --45

กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการ

 

17

19 ตค.63

 

ทบทวน

๒๖ -๓๑ ตค. ๖๓ สอบปลายภาค

 

รายวิชา - จิตวิทยาการบริการ Sec1

- แนะนำรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
- อธิบายแนวทางในการเรียนการสอน
- ชี้แจงการวัดประเมินผล
- ชี้แจงและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
- ทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าสู่บทเรียน

กิจกรรม : - ทำความรู้จัก แนะนำชื่อในห้องเรียน
- ซักถามความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการจะได้รับจากรายวิชานี้
- มอบหมายงานนักศึกษา
- แจกประมวลการสอน
- แบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน (P-Test)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตวิทยาบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

พฤติกรรมองค์การ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

การรับรู้ในการบริการและการเรียนรู้เพื่อการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

เจตคติในการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

การจูงใจเพื่อการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

ความพึงพอใจในการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

ภาวะผู้นำ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

การทำงานเป็นทีม
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการการบริหารการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

การประชาสัมพันธ์ การตลาด คุณภาพการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

การประเมินคุณภาพ จริยธรรมในงานบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

ปัญหาและการแก้ไข แนวโน้มของการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- อภิปรายร่วมกัน

นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย สรุป/ทบทวนบทเรียน และสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจหลังเรียน (Post-Test)
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
- กิจกรรมกลุ่ม/นำเสนองาน ใบงานที่ 1
- แบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจหลังเรียน

อาจารย์ผู้สอน