รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฏหมาย / Society, Economy, Politics and Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฏหมาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจในความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
2. เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
3. เพื่อตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของไทยในปัจจุบัน

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฏหมาย

อาจารย์ผู้สอน