รายละเอียด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์ / Computer Application for Livestock

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG250
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Application for Livestock
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์

อาจารย์ผู้สอน