รายละเอียด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / Thai for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13044001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2562

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสาร ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ในกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีศิลปะ คุณธรรม และจริยธรรมในการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชา - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน