รายละเอียด

พุทธศาสนาและประติมานวิทยา / Buddhism and Iconography

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Buddhism and Iconography
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - พุทธศาสนาและประติมานวิทยา

แนะนำรายวิชา
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ซักถาม

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
-องค์ประกอบของศาสนา
-มูลเหตุของการเกิดศาสนา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

-วิวัฒนาการของศาสนา
-ประเภทของศาสนา
-วิธีการศึกษาศาสนา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

พุทธประวัติ
-การประสูติของพระพุทธเจ้า
-การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
-การปรินิพานของพระพุทธเจ้า
-วันสำคัญทางศาสนา
-ทศชาติชาดก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
-อริยสัจ 4
-มรรค 8
-สัปปุริสธรรม 7
-อิทธิบาท 4

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
-กุศลกรรมบถ 10
-สังคหวัตถุ 4
-อบายมุข 6
-เบญจศีลเบญจธรรม
-โลกบาลธรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา (ต่อ)
-กุศลกรรมบถ 10
-สังคหวัตถุ 4
-อบายมุข 6
-เบญจศีลเบญจธรรม
-โลกบาลธรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

การปกครองและการศึกษาของพระสงฆ์
-พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
-การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง
-การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
-มหาวิทยาลัยสงฆ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ต่อ)
-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
-การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
-มหาวิทยาลัยสงฆ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

ลัทธิและนิกายต่างๆของพุทธศาสนา
-นิกายมหายาน
-นิกายหินยาน (เถรวาท)
-นิกายวัชระยาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

การรับพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย
-สมัยทวารวดี
-สมัยศรีวิชัย
-สมัยลพบุรี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต่อวัฒนธรรมและคตินิยม
-สมัยสุโขทัย
-สมัยอยุธยา
-สมัยธนบุรี
-สมัยรัตนโกสินทร์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
- พุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเทศไทย
- ศิลปกรรมไทยในพระพุทธศาสนา
- ประติมานวิทยาที่ปรากฏในงานศิลปะ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา (ต่อ)
- พุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเทศไทย
- ศิลปกรรมไทยในพระพุทธศาสนา
- ประติมานวิทยาที่ปรากฏในงานศิลปะ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน