รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

This course is designed to take university – level students with an intermediate ability in English as a Foreign Language from paragraph writing to essay writing. The course also combines English for presentation and a process approach to writing with a pragmatic approach to teaching the basics of writing.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92becbe78cc74ead8192d7cf9d42e56f%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4a91d72-eb18-4903-9234-4250f1ca76e5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Introduction: Process Writing

Objectives: In this unit, you will learn about process writing, the writing method  used in the most English - speaking university classes. 

 

 

อาจารย์ผู้สอน