รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

This course is designed to take university – level students with an intermediate ability in English as a Foreign Language from paragraph writing to essay writing. The course also combines English for presentation and a process approach to writing with a pragmatic approach to teaching the basics of writing.

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน