รายละเอียด

ทฤษฎีฟัซซีเซต / Fuzzy Set Theory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีฟัซซีเซต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuzzy Set Theory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ทฤษฎีฟัซซีเซต

อาจารย์ผู้สอน