รายละเอียด

การออกแบบระบบไฟฟ้า / Electrical System Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบระบบไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical System Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกำหนด ผังการจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้า

Study of basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems; short circuit calculation; grounding systems for electrical installation.

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1f7cb9f7e33d42958305f756d6b4ec16%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ee59412-ef35-4132-a0dc-894179c6be74&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การออกแบบระบบไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน