รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2563

รายละเอียด

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การเป็นผู้นำนันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของไทยและชาติต่าง ๆ

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน