รายละเอียด

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Exercise for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2563

รายละเอียด

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง การออกกำลังกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายวิชา - การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน