รายละเอียด

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / Principle of Object Program

  • 15 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 8 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51012308
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Object Program
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

อาจารย์ผู้สอน