รายละเอียด

ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ / Refrigeration and Air Conditioning Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigeration and Air Conditioning Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ

1. ท่อสารทำความเย็น
1.1 ความรู้เกี่ยวกับท่อสารทำความเย็น
1.1.1 ชนิดของท่อสารทำความเย็น
1.1.2 การเลือกใช้ท่อสารทำความเย็น
1.1.3 การตัด, บาน, ขยายและดัดท่อ
1.1.4 การเชื่อมท่อสารทำความเย็น

กิจกรรม : อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต

1.2 ฝึกปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น
1.2.1 การตัด, บาน, ขยายและดัดท่อ
1.2.2 การเชื่อมท่อทองแดงด้วยลวดเชื่อมเงิน
1.2.3การเชื่อมท่อทองแดงกับท่อเหล็กด้วยลวดเชื่อมทองเหลือง

กิจกรรม : อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

2. วงจรไฟฟ้า
2.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2.1.1 กฎของโอห์ม
2.1.2 วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
2.1.3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2.1.4 สวิตซ์และรีเลย์แบบต่าง ๆ
2.1.5 อันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
2.2 ปฏิบัติการเขียนวงจรไฟฟ้า
2.2.1 การเขียนวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
2.2.2 การเขียนวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
2.2.3 การเขียนวงจรไฟฟ้าแบบผสม
2.2.4 การเขียนวงจรไฟฟ้าแบบใช้รีเลย์ควบคุม

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-ปฏิบัติงาน

2.3 ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า
2.3.1 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
2.3.2 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
2.3.3 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม
2.3.4 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใช้รีเลย์ควบคุม

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

2.4 ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2.4.1 การวัดความต้านทานไฟฟ้า
2.4.2 การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
2.4.3 การวัดกระแสไฟฟ้า

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

3. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3.1 ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า
3.1.1 ชนิดของมอเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ
3.1.2 ลักษณะการต่อขดลวดภายในมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.1.3 วิธีการหาขั้วของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.1.4 วิธีการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์
3.1.5 วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.2 ฝึกปฏิบัติใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
3.2.1 การเขียนลักษณะการต่อขดลวดภายในมอเตอร์แบบต่าง ๆ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

3.2.2 การหาขั้วขดลวดของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.2.3 การเขียนวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.2.4 การต่อวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.3 ฝึกปฏิบัติใช้มอเตอร์พัดลม
3.3.1 การเขียนลักษณะการต่อขดลวดภายในมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.3.2 การหาขั้วขดลวดของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.3.3 การเขียนวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์แบบต่าง ๆ
3.3.4 การต่อวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์แบบต่าง ๆ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

4. ระบบควบคุมทางไฟฟ้า
4.1 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมทางไฟฟ้า
4.1.1 หน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
4.1.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
4.1.3 วงจรการควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

4.2 ปฏิบัติการเขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า
4.2.1 การเขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ของเครื่องทำความเย็น
4.2.2 การเขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

4.3 ฝึกปฏิบัติต่อวงจรควบคุมทางไฟฟ้า
4.3.1 การต่อวงจรควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ของเครื่องทำความเย็น
4.3.2 การต่อวงจรควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

5. อุปกรณ์ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1.1 ประเภทของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1.2 อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1.3 อุปกรณ์ช่วยในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1.4 หลักและวิธีการติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
5.1.5 การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

5.2 ฝึกปฏิบัติติดตั้งอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
5.2.1 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
5.2.2 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ
5.2.3 การเดินท่อสารทำความเย็น
5.2.4 การติดตั้งระบบไฟฟ้า

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

6. การทำสุญญากาศและบรรจุสารทำความเย็น
6.1 ความรู้เกี่ยวกับการทำสุญญากาศและบรรจุสารทำความเย็น
6.1.1 เกจแมนิโฟลด์ และวาล์วบริการแบบต่าง ๆ
6.1.2 อันตรายจากกการใช้สารทำความเย็นและถังความดัน
6.1.3 เหตุผลและความจำเป็นในการทำสุญญากาศและการตรวจหารอยรั่ว
6.1.4 วิธีการทำสุญญากาศ, ตรวจหารอยรั่วและบรรจุสารทำความเย็น
6.1.5 วิธีการปั๊มดาวน์


กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

6.2 ฝึกปฏิบัติ ทำสุญญากาศ ตรวจหารอยรั่ว และบรรจุสารทำความเย็น
6.2.1 การทำสุญญากาศ
6.2.2 การตรวจหารอยรั่ว
6.2.3 การบรรจุสารทำความเย็น
6.2.4 การปั๊มดาวน์กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
7.1 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
7.1.1 ปัญหาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ และการแก้ไข
7.1.2 ปัญหาทางระบบไฟฟ้าและการแก้ไข
7.1.3 ปัญหาทางด้านระบบน้ำยาและการแก้ไข
7.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
7.2.1 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากอุปกรณ์หลักของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
7.2.2 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากอุปกรณ์ช่วยของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
7.2.3 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบน้ำยาทำความเย็น
7.2.4 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า

กิจกรรม : -อธิบายใช้ power point
-แผ่นใส
-เอกสารประกอบกรสอน
-สาธิต
-ปฏิบัติงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน