รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / Object-Oriented Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE174
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Object-Oriented Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ศึกษาหลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดวัตถุ การใช้วัตถุ การซ่อนวัตถุ การกำหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงข่ายของวัตถุ โครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดต่อกับผู้ใช้ การทำหลายงานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษาและทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม่ๆ

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
- ชุดคำสั่งภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบปฏิบัติการตามใบงาน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ฟังก์ชันพื้นฐานสำคัญ (libraly function)
- การฟังก์ชันขึ้นเอง (defined function)

-ปฏิบัติการเขียนฟังก์ชัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบปฏิบัติการตามใบงาน

แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
- ความหมายโปรแกรมเชิงวัตถุ
- ความหมายของคลาส
- โปรแกรมเชิงโครงสร้างเทียบกับเชิงวัตถุ
- ปฏิบัติการใช้เครื่องมือพัฒนา OOP
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบปฏิบัติการตามใบงาน

คลาสและวัตถุ
- การสร้างคลาส (Class)
- การออกแบบเมธอดและคุณสมบัติ (Method and Properties)
- การเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ (Access Modifier)
- การสร้างวัตถุ (Object)
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบปฏิบัติการตามใบงาน

คอนสตรัคเตอร์เมธอด การพ้องรูป
- ความหมายของคอนสตรัคเตอร์เมธอด
- ความหมายของการพ้องรูป
- ปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแนวคิดพ้องรูป

กิจกรรม :

การโอเวอร์โหลด (Overload) โอเวอร์ไรด์เมธอด (Override)
- ความหมายของการโอเวอร์โหลด
- ความหมายของการโอเวอร์ไรด์
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยแนวคิดโอเวอร์โหลดและโอเวอร์ไรด์เมธอด

กิจกรรม :

แนวคิดการสร้างและสืบทอดคลาส
- การวิเคราะห์ปัญหา
- การออกแบบคลาส
- การสืบทอดคลาส ความสัมพันธ์ของการสืบทอดคลาสแบบ IS-A และ HAS-A

กิจกรรม :


ทบทวนและสอบปฏิ
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การดักจับและจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handing)
- ความหมายของการจัดการกับข้อผิดพลาด
- การสร้างข้อผิดพลาดขึ้นมาเอง
- ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมดักจับข้อผิดพลาด
กิจกรรม :

ออกแบบคลาสนามธรรม (Abstract Class)
- แนวคิดของคลาสแบบนามธรรม
- การออกแบบ และสร้างคลาสนามธรรม
- ความหมายของเมธอดว่างงาน

กิจกรรม :

ออกแบบคลาสอินเทอร์เฟส (Interface Class)
- แนวคิดของคลาสแบบอินเทอร์เฟส
- การออกแบบ และสร้างคลาสอินเทอร์เฟส
- การสืบทอดคลาสแบบหลากหลาย (Multiple Inheritance)

กิจกรรม :

วาปเปอร์คลาส (Wrapper Class) และหลักการของอินเนอร์คลาส (Inner Classes)
- การเรียกใช้งานวาปเปอร์คลาส
- ประเภทของอินเนอร์คลาสแบบต่างๆ
- การเรียกใช้งานอินเนอร์คลาส

กิจกรรม :

การประยุกต์ OOP
กิจกรรม :

การประยุกต์ OOP
กิจกรรม :


กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน