รายละเอียด

การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ / Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCP204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รหัสวิชา MSCP204

ชื่อวิชา         การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ

Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance

รายวิชา - การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ

อาจารย์ผู้สอน