รายละเอียด

การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ / Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance

  • 12 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCP204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รหัสวิชา MSCP204

ชื่อวิชา         การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ

Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance

รายวิชา - การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค-แมลง และสภาวะเครียดทางชีวนะแนวความคิดทางการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค-แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ

2.1. Natural defense against pathogens and parasite

2.1.1 Avoidance

2.1.2. Resistance

2.1.3.Tolerance

 

2.2.Common Mechanisms of Plant Disease Resistance

2.2.1 Pre-formed resistance or Constitutive resistance

2.2.2 Induced resistance

3.1.Plant Immune Systems and Plant Defense Signal Transduction

3.2. Plant Immune Systems

3.3. Systemic acquired resistance

3.4. Plant defense against herbivore

Plant-Pathogen interaction

กลไกการเข้าทำลายของเชื้อโรคในพืช

7.4. Pyramid resistance variety

7.5.Integrated Control.

7.6. Marker-Assisted Selection for plant disease resistance

6.1 Source of resistance

6.2.Alternative introduction of mutation and genetic modification

6.3. Test the plant for Laboratory and field trial

อาจารย์ผู้สอน