รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ / Artificial Intelligence for Robots

  • 4 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 17 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32094318
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Artificial Intelligence for Robots
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

Reference:

[1] Leszek Rutkowski, Computational Intelligence: Methods and Techniques, Poland: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

[2] James M. Keller, Derong Liu, and David B. Fogel, Fundamentals of Computational Intelligence Neural Networks, Fuzzy Systems, and Evolutionary Computation, USA: IEEE Press, 2016.

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์

อาจารย์ผู้สอน