รายละเอียด

ทฤษฎีฟัซซีเซต / Fuzzy Set Theory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีฟัซซีเซต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuzzy Set Theory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

Reference:

[1] George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets Fuzzy Logic: Theory and Applications, USA: Prentice Hall PTR, 1995.

[2] Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani, Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, USA: Prentice Hall, 1997.

รายวิชา - ทฤษฎีฟัซซีเซต

1.1.    แนวคิดจากเซตปกติมาสู่ฟัซซีเชต
1.1.1.    ทบทวนเซตปกติ
1.1.2.    นิยามของฟัซซีเชต
1.1.3.    ข้อดีข้อเสียของระบบฟัซซี
1.2.    ชนิดของฟัซซีเซต
1.2.1.    ฟัซซีเซตชนิดธรรมดา
1.2.2.    ฟัซซีเซตชนิดค่าแบบช่วง
1.2.3.    ฟัซซีเซตชนิด Type-n
1.2.4.    ฟัซซีเซตชนิด Level-n

1.3.    คุณลักษณะของฟัซซีเชต
1.3.1.    ความสูง
1.3.2.    ซัพพอร์ต
1.3.3.    อัลฟา-คัท 
1.3.4.    เลเวลเซต
1.3.5.    คอนเว็กซ์ฟัซซีเซต
1.3.6.    คาร์ดินอลลิตี
1.3.7.    ฟัซซีเซตที่เท่ากันและเซตย่อย

1.4.    หลักการขยาย
1.4.1.    ทฤษฏีดีคอมโพซิชัน
1.4.2.    หลักการขยาย


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน