รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Computer Science Research Methodology

  • 2 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Science Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ หรือเป็นวิชาขั้นสูง โดยศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ นำเสนอโครงการวิจัย รายงาน การนำเสนอผลงาน ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นโครงงานหรือการประมวลความรู้นำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาโครงงาน

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำภาพรวมของระเบียบวิธีการวิจัย

ค้นหาข้อมูลแหล่งวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ..

https://www.tci-thaijo.org/

https://www.scribendi.com/advice/free_online_journal_and_research_databases.en.html

อาจารย์ผู้สอน