รายละเอียด

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer Electrical Drawing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Electrical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการเบื้องต้นในการเขียนแบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการเขียนแบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการเขียนแบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการเขียนแบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการเขียนแบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การเขียนเส้นบอกขนาด
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบระบบไฟฟ้า การพิมพ์แบบแปลน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรืในการเขียนแบบไฟฟ้า

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน