รายละเอียด

การออกแบบระบบไฟฟ้า / Electrical System Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบระบบไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical System Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า / มาตรฐานและข้อกำหนด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

ผังการจ่ายกำลังไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การคำนวณโหลด การออกแบบวงจรแสงสว่าง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การคำนวณโหลด การออกแบบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การคำนวณโหลด การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การออกแบบ สายป้อน ระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การออกแบบ สายป้อน ระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การออกแบบ สายประธาน ระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การออกแบบชุดตัวเก็บประจุ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การออกแบบ ระบบไฟฉุกเฉิน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

การคำนวณกระแสลัดวงจร
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากสื่อการเรียนการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน