รายละเอียด

ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า / Electrical System Design Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical System Design Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a934622d12660433ca6a4d4dec208a7e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3279c49-f3b9-431e-b645-8e7d8a0946ec&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

รายวิชา - ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า

Introduction
กิจกรรม : บรรยาย

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบ

ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารย์มอบหมาย

ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า อาคารหอพัก
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า อาคารโรงงาน
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

ปฏิบัติการถอดแบบงานระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

ปฏิบัติการถอดแบบงานระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

ปฏิบัติการประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

ปฏิบัติการประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการออกแบบจากงานตัวอย่างที่อาจารยืมอบหมาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน