รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม / Analysis and Design of Algorithms

  • 19 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Analysis and Design of Algorithms
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึม พื้นฐานของการแปลภาษาโปรแกรม แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกำหนดวิธีการวัดประสิทธิผลของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท การออกแบบและการใช้งานอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึมสำหรับการจัดเรียงเข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การคำนึงระยะเวลาและคำสั่งที่ใช้ในระหว่างการประมวลผล ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

•หลักการพัฒนาโปรแกรม

•ขั้นตอนวิธี (Algorithm)

•การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

อัตราการเติบโตของฟังก์ชัน

Data Structures with Time Complexity

Greedy Algorithm and Divide Conquer Test

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LusJS5-AGo

https://www.youtube.com/watch?v=NnD96abizww

Dynamic Programing: Longest Common Subsequence

Knapsack Dynamic Programming and LCS

  1. จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบรหัสผ่าน 2 รหัสว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ (โดยใช้หลักการ LCS

รับรหัสผ่านจากหน้าจอมา 2 รหัส

ตรวจสอบว่าทั้งสองรหัส เหมือนกันกี่อักขระ

            ถ้ามีจำนวนอักขระเกิน 80% ของรหัสผ่าน 100×(ab)(a+b)/2 

ดังนั้นรหัสผ่านเหมือนกัน

            มิฉะนั้น ไม่เหมือนกัน

  1. จงเขียนโปรแกรมแลกเหรียญแบบ Dynamic โดยมีเหรียญ 1 5 10 50 100 ให้รับค่าจำนวนเงินจากหน้าจอและทำการแสดงจำนวนเหรียญที่ต้องใช้บนหน้าจอ
  2. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า π จากพื้นที่วงกลม A=πd24   พื้นที่สี่เหลี่ยม B=d2  โดยที่ d เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและความกว้างของสี่เหลี่ยม ซึ่งมีความยาว 4 ซม. และพื้นที่วงกลมและสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากัน

อาจารย์ผู้สอน