รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม / Analysis and Design of Algorithms

  • 8 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Analysis and Design of Algorithms
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึม พื้นฐานของการแปลภาษาโปรแกรม แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกำหนดวิธีการวัดประสิทธิผลของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท การออกแบบและการใช้งานอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึมสำหรับการจัดเรียงเข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การคำนึงระยะเวลาและคำสั่งที่ใช้ในระหว่างการประมวลผล ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

•หลักการพัฒนาโปรแกรม

•ขั้นตอนวิธี (Algorithm)

•การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

อัตราการเติบโตของฟังก์ชัน

Data Structures with Time Complexity

อาจารย์ผู้สอน