รายละเอียด

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ / Feed Analysis

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG241
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์อาหารสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Feed Analysis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวิเคราะห์อาหารสัตว์

แนะนำรายวิชา
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ

หน่วยเรียนที่ 1 ที่มาและความสำคัญของการวิเคราะห์อาหารสัตว์
ปฏิบัติการที่ 1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์อาหารสัตว์และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูล
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อาหารสัตว์
ปฏิบัติการที่ 1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์อาหารสัตว์และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูล

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 3 การเตรียมสารละลายและการเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์
ปฏิบัติการที่ 2 การเตรียมสารละลายและการเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ
ปฏิบัติการที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ
ปฏิบัติการที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค

กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 5 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis
ปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ความชื้น

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 5 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis
ปฏิบัติการที่ 5 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – โปรตีน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 5 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis
ปฏิบัติการที่ 6 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – เยื่อใยรวม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 6 การวิเคราะห์แร่ธาตุหลักบางชนิด
ปฏิบัติการที่ 7 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – เถ้าและฟอสฟอรัส
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Van Soest System
ปฏิบัติการที่ 8 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ​NDF

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Van Soest System
ปฏิบัติการที่ 9 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ​ADF

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 8 การวิเคราะห์ค่าพลังงานในอาหารสัตว์
ปฏิบัติการที่ 10 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ​พลังงานรวมด้วย Bomb caloriesmeter
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 9 การวิเคราะห์การย่อยได้ของอาหาร
ปฏิบัติการที่ 11 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ​การย่อยได้แบบจำลอง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 9 การวิเคราะห์การย่อยได้ของอาหาร
ปฏิบัติการที่ 11 การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate analysis – ​การย่อยได้แบบจำลอง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่10 มาตรฐานและกฎหมายอาหารสัตว์เบื้องต้น
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. ฝึกปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน