รายละเอียด

การจัดการโลจิสติกส์ / Logistics Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการโลจิสติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logistics Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

        ศึกษาความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เข้าใจรูปแบบของโซ่อุปทานและกิจกรรมของโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริหารองค์ประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารกิจกรรมในโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบโซ่อุปทาน ตลอดจนการนำกิจกรรมโลจิสติกส์สอดประสานเข้ากับหน่วยงานธุรกิจ  แนวโน้มการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานและ      โลจิสติกส์ระดับโลก

รายวิชา - การจัดการโลจิสติกส์

- แจ้งแนวการเรียนการสอน
- การแต่งกาย ระเบียบ
- การเข้าเรียน
- แบบฝึกหัด/รายงาน/ส่งงาน
- แนะนำบทเรียนในวิชา

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1 บทนำ
-การจัดการโลจีสติกส์
-การจัดการโซ่อุปทาน
-ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจีสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
-การจัดการ
-การออกแบบ
-เนื้อหาการออกแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้
-วิสัยทัศน์
-กลยุทธ์
-กลยุทธ์การแข่งขันของโลจีสติกส์-โซ่อุปทาน
-ปัจจัยในการออกแบบกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน
-การวางแผนกลยุทธ์โลจีสติกส์-โซ่อุปทาน
-การบรรลุความเหมาะสมด้านกลยุทธ์
-การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโลจิสติกส์
-กลยุทธ์ในการแข่งขัน
-การกำหนดกลยุทธ์
-แผนปฏิบัติการ
-ปัจจัย T ของการดำเนินงาน(Factor T of Implementation)

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง
-หลักการสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้ง
-การเลือกทำเลที่ตั้งกิจกรรมอุตสาหกรรม
-ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งกิจการ
-ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง
-การประเมินเปรียบเทียบทำเลที่ตั้ง
-แบบจำลองการขนส่ง
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัตถุ
-โลจีสติกส์ขาเข้า และโลจีสติกส์ขาออก
-ปัจจัยในการผลิต
-การแปรรูป
-ผลผลิต(Output)
-การวางแผนการผลิต
-แบบจำลองการขนส่ง
-การจัดสมดุลสายงานการผลิต
-ระบบผลักและระบบดึง
-การวางแผนความต้องการวัสดุ
-แผนการผลิตรวม-แผนการผลิตหลัก
-การวิเคราะห์แผนการผลิตรวมรายสัปดาห์เป็นแผนการผลิตหลัก
-การคำนวณระดับสินค้าคงคลัง

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 การวัดประสิทธิภาพ
-ดัชนีประเมินประสิทธิภาพด้นโลจีสติกส์-โซ่อุปทาน
-ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่เป็นจำนวนเงิน
-ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์-โซ่อุปทานที่ไม่เป็นจำนวนเงิน

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า
-ความหมายและความสำคัญของคลังสินค้า
-ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
-การพิจารณารูปแบบการจัดการคลังสินค้า
-การจัดการสินค้าคงคลัง
-การจัดการคลังสินค้า

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า
-ความหมายและความสำคัญของคลังสินค้า
-ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
-การพิจารณารูปแบบการจัดการคลังสินค้า
-การจัดการสินค้าคงคลัง
-การจัดการคลังสินค้า

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

-สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 การขนส่ง
-ความหมายของการขนส่ง
-บทบาทหน้าที่ของการขนส่ง
-ประโยชน์ของการขนส่ง
-ประเภทของการขนส่ง
-โครงสร้างของระบบขนส่ง
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ทำการขนส่ง
-ต้นทุนการขนส่ง
-ปัจจัยด้านต้นทุนการขนส่ง
-การจัดการการขนส่ง
-การออกแบบการขนส่ง
-แบบจำลองการขนส่ง
-ประโยชน์ของการปรับปรุงการขนส่ง
-ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
-การใช้ข้อมูลสารสนเทศในโซ่อุปทาน
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโซ่อุปทาน
-ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
-ขบวนการหลักของโซ่อุปทาน
-การบริหารลูกค้า CMR
-การบริหารโซ่อุปทานภายใน ISCM
-การบริหารผู้ขาย
-หลักการประมวลผลข้อมูล
-อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทานไปใช้งาน
-ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทานไปใช้งาน

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
-การใช้ข้อมูลสารสนเทศในโซ่อุปทาน
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโซ่อุปทาน
-ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
-ขบวนการหลักของโซ่อุปทาน
-การบริหารลูกค้า CMR
-การบริหารโซ่อุปทานภายใน ISCM
-การบริหารผู้ขาย
-หลักการประมวลผลข้อมูล
-อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทานไปใช้งาน
-ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทานไปใช้งาน

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์
-หลักการทำงานพื้นฐานของการจำลองสถานการณ์
-เทคนิคการจำลองสถานการณ์
-Parallel/Distributed Simulation
-การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม ProModel
- การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 10 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
-รูปแบบการดำเนินงานโลจีสติกส์ระหว่างประเทศ
-กลุ่มการค้าเสรี
-ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโลจีสติกส์ระหว่างประเทศ
-เอกสารเพื่อการส่งออก
-แนวโน้มธุรกิจระหว่างประเทศ
-INCOTERMS

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 11 การจัดซื้อจัดหา
-ความหมายและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง
-วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดหา
-นโยบายการจัดซื้อจัดหา
-หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา
-กระบวนการจัดซื้อจัดหา
-ขั้นตอนการจัดซื้อ
-E-Procurement
-VMI (Vendor Managed Inventory)

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 12 เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
-แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
-แผนภาพการไหล
-แผนผังสายธารคุณค่า
-แบบจำลอง SCOR Model
-IDEF
-UML (Unified Modeling Language)

กิจกรรม : - บรรยายเชิงอภิปราย
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัด/รายงาน

สื่อการสอน
1. เค้าโครงรายวิชา
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน

-สอบปลายภาร
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน