รายละเอียด

การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ / Graphic Design for Packaging

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 17 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Graphic Design for Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ผู้สอน