รายละเอียด

เทคโนโลยีการผลิตยางพารา / Para Rubber Production Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG145
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Para Rubber Production Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสรีรวิทยาการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต สภาวการณ์ตลาดและการจำหน่ายของยางพารา

รายวิชา - เทคโนโลยีการผลิตยางพารา

อาจารย์ผู้สอน