รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 13 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC826
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ใช้ ภาษาซี สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใช้ ภาษาไพธอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ - แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Compiler ของภาษาซีในเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ - โครงสร้าง ไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาซี และ Algorithm - ปฏิบัติการเขียน Algorithm และโปรแกรมในเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- ไวยากรณ์ของภาษาซีและการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart - ปฏิบัติการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข - การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case - ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ - การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…); - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค

กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array - การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Function - การเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Pointer และ Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Array และ Pointer
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Text File - การเขียนโปรแกรมแบบ Text File - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Text File
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Structure - การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ทบทวนทฤษฏี 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติทบทวน 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทบทวนทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน