รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC826
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ใช้ ภาษาซี สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใช้ ภาษาไพธอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น 

กดไปหน้าหลัก

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ดิจิทัล

ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ - โครงสร้าง ไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาซี และ Algorithm - ปฏิบัติการเขียน Algorithm และโปรแกรมในเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- ความสำคัญ ของ นิพจน์ 
- ประเภทของนิพจน์ และการใช้งาน
- เครื่องหมายดำเนินการต่าง ๆ ในนิพจน์
 

อัลกอริทึม 

โฟลวชาร์ต (สัญลักษณ์และความหมาย)

โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรม

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบลำดับ

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือก(selection: if..., if..else..., if...elseif...else...)

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ (loop:while , do...while, for)

 

โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรม

  [- โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบลำดับ]

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือก(selection: if..., if..else..., if...elseif...else...)

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ (loop:while , do...while, for)

โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรม

  [- โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบลำดับ]

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือก(selection: if..., if..else..., if...elseif...else...)

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ (loop:while , do...while, for)

การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน 

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมออกจากลูปแบบทันที (break, continue)

  - โครงสร้างในการทำงานของโปรแกรมแบบ nested loop , nestes if (ลูปซ้อน if ซ้อน)

สอบกลางภาค

กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array - การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Function - การเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Pointer และ Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Array และ Pointer
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Text File - การเขียนโปรแกรมแบบ Text File - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Text File
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Structure - การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array - ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array
กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ทบทวนทฤษฏี 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี - ลงมือปฏิบัติทบทวน 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทบทวนทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน