รายละเอียด

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / High Voltage Engineering

  • 15 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 10 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : High Voltage Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ลักษณะสมบัติของไฟฟ้าแรงสูง
และการนาไปใช้งาน

ลักษณะสมบัติของแรงดันเกินในระบบไ
ฟฟ้ากาลังและการเกิด

การกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการทดสอบ 1

การกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการทดสอบ 2

เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง

ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 1

ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 2

สอบกลางภาค

การเกิดเบรกดาวน์ในก๊าซ

การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกส์ชนิดแข็ง

การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกส์ชนิดเหลว

เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 1

เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 2

หลักการเกิดฟ้าผ่า
ลักษณะสำคัญของฟ้าผ่า
หลักการฟ้าผ่าลงที่ใด
หลักการของล่อฟ้า

อาจารย์ผู้สอน