รายละเอียด

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / High Voltage Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : High Voltage Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

อาจารย์ผู้สอน